Informacje dla Autorów

Informacje dla Autorów

1. Kontakt:

a) teksty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: hereditas.redakcja@gmail.com
b) wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: www.hm.kasaty.pl

2. Objętość tekstów:

a) rozprawy i edycje źródłowe: do 4 arkuszy wydawniczych
b) artykuły: do 2 arkuszy wydawniczych
c) polemiki i recenzje: do 1 arkusza wydawniczego
d) sprawozdania, nekrologi etc.: do 0,5 arkusza wydawniczego
(1 arkusz wydawniczy to 22 strony znormalizowanego maszynopisu, czyli około 40 000 znaków ze spacjami)

3. Wymagania techniczne:

a) formatowanie: czcionka Times New Roman, 12p tekst, 10p przypisy
b) akapity i przypisy bez wcięcia
c) prosimy nie stosować żadnego dodatkowego formatowania (np. w postaci łamania szpalty i ręcznego przenoszenia wyrazów)

4. Ilustracje, tabele, wykresy:

a) ilustracje: bez limitu ich liczby, przy czym w papierowej wersji czasopisma zamieszczać będziemy wyłącznie ilustracje czarno-białe
– opatrzone numeracją ciągłą cyframi arabskim, podpisami i podaniem źródła pochodzenia, np.:
Ryc. 3: Pieczęć herbowa opata henrykowskiego Wincentego z 1534 r. (APWr, Rep. 88, nr 282a)
– umieszczone w miejscu, w którym powinny się znaleźć w wersji publikowanej, dodatkowo przesłane w osobnych, czytelnie opisanych plikach w formatach JPG, TIF lub PNG o rozdzielczości minimum 300 DPI
– jeżeli ilustracje są chronione prawami autorskimi, należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela praw (wraz z czytelnym podpisem) na ich reprodukcję i publikację w sieci
b) tabele i wykresy: kolejno ponumerowane cyframi arabskimi i opisane, np.:
Tabela 24: Nadania immunitetów dla komturii śląskich w latach ok. 1250–1400
– powinny być zamieszczone we właściwym miejscu bezpośrednio w tekście.

5. Edycje źródłowe:

a) Prosimy o stosowanie się do ogólnie przyjętych instrukcji wydawniczych
b) Przypisy rzeczowe do edycji konstruujemy wg zasad obowiązujących w HM

6. Co należy dołączyć:

a) treściwe, przedstawiające główną tezę, streszczenie w języku polskim lub angielskim o objętości ok. 1 strony znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami)
b) afiliację
c) krótką informację o sobie (imię i nazwisko, miejsce pracy (osoby niepracujące: miejsce zamieszkania), adres poczty elektronicznej

7. W tekstach należy:

a) stosować skróty tzw., m.in., itp. oraz skrócenia wyrazów rok (r.), wiek (w.), połowa (poł.), około (ok.)
b) w przypisach stosować ponadto skrócenia wyrazów maszynopis (mps), rękopis (rps), biskup (bp), arcybiskup (abp)
c) przed nazwiskami osób duchownych używać skrócenia wyrazów ksiądz (ks.) lub ojciec (o.)
d) przy przywoływaniu jakichkolwiek nazwisk (badaczy, autorów, postaci historycznych) podawać za pierwszym razem imię w pełnym brzmieniu, a za każdym kolejnym, o ile zachodzi taka potrzeba, inicjał imienia
e) zapisywać kursywą (czcionką pochyłą) wyrazy i zwroty obcojęzyczne, a także tytuły utworów literackich, graficznych i muzycznych
f) krótsze cytaty podawać w linii tekstu antykwą (czcionką prostą) w cudzysłowie, cytaty dłuższe natomiast mniejszą czcionką antykwową (10 pkt) bez cudzysłowu od nowego wiersza na pełną szerokość kolumny;
g) stosować tradycyjne przypisy dolne według wytycznych zamieszczonych w punkcie 5.
h) używać zapisów złożonych z cyfr arabskich i kropki na oznaczenie numerycznie określonego odcinka czasowego w ramach konkretnego stulecia (np. w 1. poł. XIII w., w 3. ćwierci XVII stulecia, w latach 20. XIX w., pod koniec lat 80. XX w.);
i) zapisywać nazwy miesięcy w datach za pomocą cyfr rzymskich, gdy występują one razem z dniem i rokiem, oddzielając poszczególne elementy daty za pomocą spacji (np. 9 IV 1241, 15 VII 1410 r.), w innych natomiast wypadkach słownie (np. 9 kwietnia, w kwietniu 1241 r.);

8. Konstrukcja przypisów

a) Nazwiska autorów, redaktorów, wydawców, tłumaczy etc. zapisujemy kapitalikami (np. Mabillon)
b) imiona za pierwszym razem podajemy antykwą, w całości, za każdym następnym tylko inicjał
c) redaktorów wydawnictw zbiorowych umieszczamy przed tytułem, zamieszczając po nazwisku w nawiasie okrągłym skrót ich funkcji zgodny z językiem oryginału, np.: (red.), (cura), (ed.), (dir.), (Hg.), (vyd.) etc.
d) tytuły monografii, prac zbiorowych, wydawnictw źródłowych i artykułów zapisujemy kursywą
e) tytuły czasopism zapisujemy antykwą w cudzysłowie, oddzielając przecinkami tom, rok, numer/zeszyt, s.
f) tytuły serii wydawniczych zapisujemy przed miejscem wydania, w nawiasie, antykwą, oddzielając przecinkami tom, część etc..
g) po miejscu wydania, a przed rokiem wydania, podajemy oficynę wydawniczą
h) po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu zbiorowym piszemy, po przecinku, małą literę w z dwukropkiem, wpisując ją w nawias kwadratowy – [w:]
i) numery tomów, woluminów, roczników, zeszytów czasopism oraz publikacji wielotomowych podajemy cyframi arabskimi.
Uwaga: dane z punktów b (pełne imię) i g (oficyna wydawnicza) zostaną wykorzystane w bibliografii cytowanych opracowań, zamieszczanej na końcu każdego tomu.

Przykłady:
 • Archiwum Klarysek Krakowskich (dalej: AKK), sygn. E 70: Księga rachunkowa JMC Panny Konstancji Glińskiej Xieni obraney na drugie triennium 20 XI 1709 [ i z r. 1710], s. lub k.
 • Akty Powstania Kościuszki, wyd. Szymon Askenazy, Włodzimierz Dzwonkowski, t. 2: Protokóły i dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej, cz. 2, Kraków: Akademia Umiejętności, 1918
 • Schlesisches Urkundenbuch, bearb. Winfried Irgang, Bd. 4: 1267–1281, Köln-Wien: Böhlau Verlag, 1988, nr 234
 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski, Pars 3: Alexandri regis tempora complectens (1501–1506), Varsoviae: Typis Officinae C. Kowalewski, 1908.
 • Rocznik miechowski, wyd. A. Bielowski [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872, s. 880–896 (wydanie: s. 882–896).
 • A. Bielowski, [Wstęp], [w:], Rocznik miechowski, s. 881.
 • Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum, Craccoui[a]e: per Hieronymu[m] Vietore[m], 1521
 • Matthaei Parisiensis, monachi sancti Albani, Chronica majora, ed. Henry Richards Luard, t. 2: A.D. 1067 to A.D. 1216 (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, 57), London: Longman, 1874
 • Katalog Archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie, oprac. Romuald Gustaw, Kazimierz Kaczmarczyk, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 20, 1970, s. 5–94
 • Bartłomiej Szyndler, Tadeusz Kościuszko 1746–1817, Warszawa: „Bellona”, 1991.
 • Jan Lubicz-Pachoński, Kościuszko na Ziemi Krakowskiej, Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 • Zenon Pięta, Polskie klaryski pod zaborami i w Księstwie Warszawskim 1772–1815, Warszaw-Rzym: [Polska Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Franciszkanów], 1981.
 • Kazimiera Maleczyńska, Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów (Książki o Książce), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
 • Andrzej Zahorski, Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkowskim (Prace Komisji Wojskowo-Historycznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Seria A, 9), Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1957.
 • Dariusz Złotkowski, Udział Zakonu Ojców Paulinów w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej w XVIII wieku (Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Rozprawy Monograficzne, 1; Ziemia Częstochowska, 21), Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994.
 • Edward Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyznie, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo J. Mortkoweicza-Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, t. 1: A–M, 1926; t. 2: N–Ż, 1927 (i reprint Kraków: KAW, 1991)
 • Karolina Targosz, Obraz wojen i zaraz początków XVIII w. w kronikach zakonnic, [w:] Krystyna Stasiewicz, Stanisław Achremczyk (red.), Między barokiem a oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 217), Olsztyn: Towarzystwo Naukowe OBN, 2004, s. 122–138
 • Maria Starnawska, Die mittelalterliche Bibliothek der Johanniter in Breslau, [w:] Zenon Hubert Nowak (Hg.), Die Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter (Ordines Militares, 7), Toruń: Wydawnictwo UMK, 1993, s. 241–252
 • Paweł Sczaniecki, Katalog opatów tynieckich, „Nasza Przeszłość”, 49, 1978, s. 22 i n.
 • Janusz Trupinda, Ikonografia pieczęci komturów gdańskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, s.n. 5, 2001, s. 31–40
 • Leopold Makuch, Kasata klasztoru w Kraśniku, „Regionalista”, 1995, nr 4, s. 3–6
 • Maurycy Maciszewski, Radymno, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, Warszawa, 1888 (reprint: Warszawa, 1977), s. 458–459
 • W przypisach podajemy za pierwszym razem pełny opis bibliograficzny, a za każdym następnym razem inicjał imienia i nazwisko autora oraz skrócony tytuł bez wielokropka, np. P. Sczaniecki, Katalog opatów, s. 34; Rocznik miechowski, s. 883. Nie używamy skrótów op. cit. i loc. cit. Stosujemy natomiast, zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami, łacińskie określenia idem, eadem, ibidem (kursywą).
3095 Total Views 1 Views Today