Information for Authors

Information for Authors

1. Contact:

a) text should be sent by email to the following address: hereditas.redakcja@gmail.com
b) all the necessary information can be found on the website www.hm.kasaty.pl

2. Texts volume:

a) dissertations and source compilation editions: up to 4 publisher’s sheets;
b) articles: up to 2 publisher’s sheets;
c) polemics and reviews: up to 1 publisher’s sheet
d) reports, obituaries, etc.: up to 0,5 publisher’s sheet (1 publisher’s sheet contains 22 pages of normalized typescript, i.e. about 40 000 characters including spaces)

3. Technical requirements:

a) formatting: Times New Roman font, 12p. text, 10 p. footnotes
b) paragraphs and footnotes without intendation;
c) one should not use any additional formatting in the form of columns make up and manual words wrapping;

4. Illustrations, tables, charts

a) illustrations: no limit of their number, wherein only black and white illustrations shall be published in the paper version):
– should include continuous numeration with Arabic numerals, signatures and the source, e.g.

3. Coat of arms seal of Vincent, the Abbot of Henryków Monastery, dated 1534 (APWr, Rep. 88 no 282a)

– located at the area where they should be located in the published version, additionally sent in separate, clearly described files (in format JPG, TIF or PNG and minimal resolution of 300 DPI)
– if the illustrations are copyrights protected, one should include a written consent of their authors or a copyrights owner (with a readable signature) for their reproduction and online publishing;
b) tables and charts: should be successively numbered with Arabic numerals and described, e.g.

Table 24. The grant of privileges for Silesian commandries in the years about 1250–1400

– tables should be located directly in the proper place in text.

5. Source editions:

a) Please adhere to generally accepted publishing instructions
b) Editing footnotes construction according to the rules of the HM

6. What should be enclosed:

a) concise, presenting the main thesis summary in Polish or English, of the volume of 1 page of normalized typescript (1800 characters including spaces).
b) affiliation
c) completed personal questionnaire posted by the editors
d) key words – from a few to a dozen or so words accurately convey the content of the article, for instance, for the article “Poor Clares of Kraków and the Kościuszko uprising in 1794 r.” it would be: Poor Clares, Kraków, Kościuszko uprising, Polish partitions, fiscal policy, seizure of property, military contribution, tax, patriotism, financial support
e) illustrations according to point 4

7. In texts, one should:

a) at references to any names (of researchers, authors, historical persons), to give the name in the full form for the first time, and the name initial in next mentions;
b) use traditional footnotes according to guidelines included in point 5
c) write names of months in dates using Roman numerals, when they are given with the day and year, separating particular elements of the date using spaces (e.g. 9 IV 1241, 15 VII 1410 r.), in other case, use description in words (e.g. the 9th April, in April 1241);

8. The construction of footnotes

a) the names of the authors, editors, publishers, translators, etc. are written with the caps (eg. MABILLON)
b) the whole names at the first time are given in roman, for each of the following only initials
c) the editors of collective publishers are placed before the title by placing after the names in parentheses the abbreviation of their duties in accordance with the original language, such as: (ed.), ( cura), ( ed.), ( Dir.), ( Hg.), ( vyd .) etc.
d) the titles of monographs, collective works, source publishers, and articles are written in italics
e) the titles of periodicals are written in roman in quotation marks, seperating with commas the volume, year, number/issue, p.
f) the titles of publication series are written before the place of publication, in brackets, roman, seperating with commas the volume, part, etc.
g) after the title of a paper published in collective elaboration is written in a square bracket, after the comma, the lowercase letter with a colon: [w:]
h) numbers of tomes, volumes, yearbooks, magazines, and multivolume publications are written with Arabic numerals
i) in case of publications bearing the title page in Latin and Polish, the record is given in Latin
j) for the first time the full bibliographis description is written, for each of the following initial of the name and the surname of author and the shortened title withour ellipsis, for instance: P. SCZANIECKI, Katalog opatów, s. 34; Rocznik miechowski, s. 883.
One should not use the abbreviations like op. cit. i loc. cit. However, the Latin words idem ,eadem , ibidem (in italics) are used in accordance with the commonly generally accepted principles
k) in case of three and more cities given as the publication place of one book (often in Ossolineum publications) one should use shortened notation, for instance Wrocław et al. 1978

Examples:

 • Archiwum Klarysek Krakowskich (dalej: AKK), sygn. E 70: Księga rachunkowa JMC Panny Konstancji Glińskiej Xieni obraney na drugie triennium 20 XI 1709 [ i z r. 1710], s. lub k.
 • Akty Powstania Kościuszki, wyd. Szymon Askenazy, Włodzimierz Dzwonkowski, t. 2: Protokóły i dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej, cz. 2, Kraków: Akademia Umiejętności, 1918
 • Schlesisches Urkundenbuch, bearb. Winfried Irgang, Bd. 4: 1267–1281, Köln-Wien: Böhlau Verlag, 1988, nr 234
 • Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur, contexuit indicesque adiecit Theodorus Wierzbowski, Pars 3: Alexandri regis tempora complectens (1501–1506), Varsoviae: Typis Officinae C. Kowalewski, 1908.
 • Rocznik miechowski, wyd. A. Bielowski [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872, s. 880–896 (wydanie: s. 882–896).
 • A. Bielowski, [Wstęp], [w:], Rocznik miechowski, s. 881.
 • Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum, Craccoui[a]e: per Hieronymu[m] Vietore[m], 1521
 • Matthaei Parisiensis, monachi sancti Albani, Chronica majora, ed. Henry Richards Luard, t. 2: A.D. 1067 to A.D. 1216 (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, 57), London: Longman, 1874
 • Katalog Archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie, oprac. Romuald Gustaw, Kazimierz Kaczmarczyk, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 20, 1970, s. 5–94
 • Bartłomiej Szyndler, Tadeusz Kościuszko 1746–1817, Warszawa: „Bellona”, 1991.
 • Jan Lubicz-Pachoński, Kościuszko na Ziemi Krakowskiej, Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 • Zenon Pięta, Polskie klaryski pod zaborami i w Księstwie Warszawskim 1772–1815, Warszaw-Rzym: [Polska Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Franciszkanów], 1981.
 • Kazimiera Maleczyńska, Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów (Książki o Książce), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
 • Andrzej Zahorski, Uzbrojenie i przemysł zbrojeniowy w powstaniu kościuszkowskim (Prace Komisji Wojskowo-Historycznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Seria A, 9), Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1957.
 • Dariusz Złotkowski, Udział Zakonu Ojców Paulinów w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej w XVIII wieku (Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Rozprawy Monograficzne, 1; Ziemia Częstochowska, 21), Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994.
 • Edward Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyznie, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo J. Mortkoweicza-Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, t. 1: A–M, 1926; t. 2: N–Ż, 1927 (i reprint Kraków: KAW, 1991)
 • Karolina Targosz, Obraz wojen i zaraz początków XVIII w. w kronikach zakonnic, [w:] Krystyna Stasiewicz, Stanisław Achremczyk (red.), Między barokiem a oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 217), Olsztyn: Towarzystwo Naukowe OBN, 2004, s. 122–138
 • Maria Starnawska, Die mittelalterliche Bibliothek der Johanniter in Breslau, [w:] Zenon Hubert Nowak (Hg.), Die Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter (Ordines Militares, 7), Toruń: Wydawnictwo UMK, 1993, s. 241–252
 • Paweł Sczaniecki, Katalog opatów tynieckich, „Nasza Przeszłość”, 49, 1978, s. 22 i n.
 • Janusz Trupinda, Ikonografia pieczęci komturów gdańskich, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, s.n. 5, 2001, s. 31–40
 • Leopold Makuch, Kasata klasztoru w Kraśniku, „Regionalista”, 1995, nr 4, s. 3–6
 • Maurycy Maciszewski, Radymno, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 9, Warszawa, 1888 (reprint: Warszawa, 1977), s. 458–459

Footnotes should, at the first time, include a full bibliographical description and at further instances, the name initial and full surname and the abbreviated titles, without dots, e.g. P. Sczaniecki, Katalog opatów, s. 34; Sigismundi Rosiczii chronica, p. 83. Abbreviations op.cit. and loc.cit. should not be used. On the other hand, one should use generally used latin phrases idem, eadem, ibidem (using italics).

 

2865 Total Views 1 Views Today