Zasady recenzowania

Zasady recenzowania tekstów ukazujących się w „Hereditas Monasteriorum”

Publikowane teksty podlegają procedurze recenzyjnej.
Pozytywna recenzja jest warunkiem koniecznym zakwalifikowania tekstu do druku.
Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w tekstach (po ich uprzednim uzgodnieniu z Autorem).
Do druku nie będą przyjmowane teksty, które nie spełniają technicznych wymogów Redakcji.

Każdy tekst zostaje poddany wstępnej ocenie formalnej przez Redakcję w celu sprawdzenia, czy jego treść odpowiada profilowi pisma i spełnia kryteria publikacji naukowej (recenzja wewnętrzna).
Teksty, które przeszły pozytywnie procedurę recenzji wewnętrznej, zostają skierowane do oceny (recenzji) zewnętrznej.
Jako recenzentów zewnętrznych powołuje się każdorazowo dwóch niezależnych specjalistów w danej dziedzinie, posiadających tytuł co najmniej doktora habilitowanego i  zatrudnionych poza jednostką, w której jest afiliowany autor artykułu. W przypadku tekstów powstałych w języku innym niż polski jednym z recenzentów jest zawsze osoba afiliowana w instytucji zagranicznej spoza kraju autora. Tylko w uzasadnionych merytorycznie wypadkach jeden z recenzentów nie musi mieć habilitacji, jeśli posiada znaczący i uznany w określonej dziedzinie wiedzy dorobek naukowy.
Autorzy i recenzenci nie znają swoich personaliów (double-blind review process).
Recenzja jest sporządzana w formie pisemnej na opracowanym przez Redakcję formularzu recenzyjnym (zob. tutaj) i kończy się wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie
Do publikacji kwalifikowane są wyłącznie te teksty, które otrzymały pozytywną ocenę dwóch recenzentów. W przypadku rozbieżnych opinii (jednej pozytywnej, drugiej negatywnej) Redakcja odstępuje od publikacji tekstu. W wyjątkowych, uzasadnionych merytorycznie przypadkach Redakcja może skierować pracę do jeszcze jednego recenzenta (superrecenzenta), którego ocena jest rozstrzygająca.
Po pozytywnym przejściu procedury recenzyjnej autor otrzymuje do wglądu zalecenia recenzenta, poprawia pracę według jego wytycznych lub ustosunkowuje się do sformułowanych uwag, po czym odsyła tekst do Redakcji, z którą jest w stałym kontakcie aż do momentu opublikowania artykułu.
Jeśli w trakcie prac redakcyjnych i/lub korektorskich okaże się, że tekst jednak nie spełnia odpowiednich kryteriów naukowych, Redakcja może odstąpić od jego publikacji nawet w wypadku dwóch recenzji pozytywnych.
Proces recenzowania tekstów jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011).

1735 Total Views 1 Views Today